Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie

Statut
Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1

 Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie został opracowany na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( (Dz. U. z 2017 r.,poz.59), w związku z art.322 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646); Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych art. 52; Statut respektuje przepisy prawa, zobowiązania wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz zasady zawarte w naukach pedagogi 

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie;
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59);
 3. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn.zm.);
 4. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie;
 5. dyrektorze, radzie pedagogicznej i radzie rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępnie;
 6. rocznym przygotowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć obowiązkowe odbycie przez dziecko w wieku 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu;
 7. podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej,
 8. programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,;
 9. wychowankach przedszkolnych – należy przez to rozumieć dzieci przyjęte do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie;
 10. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 11. nauczycielu – każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 12. organie prowadzącym przedszkole  – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Kępno;
 13. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 14. dzienniku elektronicznym – należy przez to rozumieć dziennik zajęć wychowania przedszkolnego oraz dzienniki zajęć specjalistycznych obsługiwanych przez system UONET+ firmy Vulcan;
 15.  aplikacji Obecność Vulcan – należy przez to rozumieć aplikację mobilną służącą do rejestrowania godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola;
 16.  systemie Opłaty Vulcan – należy przez to rozumieć system do naliczania  należności za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu i korzystania z posiłków.

§ 3

 1. Siedzibą Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie jest samodzielny budynek przedszkolny położony w Kępnie przy ul. Cichej 13. Jeden oddział znajduje się poza budynkiem głównym na ul. Przemysłowej 31a w Kępnie.
 2. Rodzaj przedszkola – publiczna placówka oświatowa – przedszkole ogólnodostępne.
 3. Przedszkole jest nieferyjną placówką oświatową.
 4. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kępno.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
 7. Ustalona nazwa: Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.

§ 4

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie jest przedszkolem publicznym, które:
 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

§ 5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. Cele wychowania przedszkolnego, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
 4. W każdym z obszarów określonych w podstawie programowej podane są umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać.

§ 6

Do zadań przedszkola należy w szczególności:
 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. przedszkole prowadzi zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania dzieci w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu w przedszkolu preorientacji zawodowej,   która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Doradztwo zawodowe jest realizowane na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego.
  1. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  2. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  3. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
  4. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  5. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  6. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  7. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
  8. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  9. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
  10. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
  11. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
  12. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
  13. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  14. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
  15. tolerancję i akceptację praw oraz równego traktowania wychowanków z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
  16. swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych.
  17. Cele i zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:
 4. organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
 5. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 6. realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz zajęć wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej, w celu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej;
 7. realizację zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu;
 8. stosowanie otwartych form  pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
 9. zapewnienie właściwej opieki dziecku, opartej o zasady bezpieczeństwa;
 10. umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;
 11. organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
 12. organizację zajęć dodatkowych;
 13. organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy  wyrównawczej oraz wspieranie dzieci mających trudności i dzieci uzdolnionych;
 14. stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
 15. prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci;
 16. indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
 17. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję  doradczą i wspomagającą:
  1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
  2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

§ 7

 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu – w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
 2. działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;
 3. działania korekcyjno – kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
 4. działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych  konkursach,  imprezach artystycznych i okolicznościowych;
 5. działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;
 6. gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i  korygujące wady wymowy dziecka , rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny,
 7. zajęcia rytmiczne.
  1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.

§ 8

 1. W przedszkolu zapewnia się dzieciom podtrzymywanie poczucia  tożsamości  narodowej, językowej i religijnej  poprzez:
 2. przekazywanie obiektywnych treści w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 3. posługiwanie się na zajęciach zorganizowanych językiem  polskim oraz organizowanie zajęć z elementami patriotyzmu do umiłowania kraju ojczystego, a także wprowadzenie do zajęć elementów ludowych  (muzyka, taniec, mowa);
 4. prowadzenie zajęć i zabaw w języku polskim, przy zachowaniu szacunku dla piękna i wartości języków innych narodów i wyrażeń gwarowych;
 5. eksponowanie symboli narodowych i religijnych w pomieszczeniach dydaktycznych;
 6. przybliżanie kultury i historii narodowej zgodnie z podstawami wychowania  przedszkolnego;
  1. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego;
  2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne;
  3. Nauczanie religii odbywa się w wymiarze 2 zajęć przedszkolnych w tygodniu, właściwych dla danego poziomu nauczania.
  4. Nauczyciela religii wizytuje wizytator wyznaczony przez biskupa, natomiast metodycznie podlega on Dyrektorowi przedszkola.

§ 9

 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. oraz rozporządzenia MEiN  22 lipca 2022r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Pomocy udzielana jest dzieciom uczęszczającym do przedszkola, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub wskazań nauczyciela; ich rodzicom oraz nauczycielom.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści w szczególności:
 6. psycholog,
 7. pedagog specjalny,
 8. logopeda,
 9. terapeuta pedagogiczny,
 10. oligofrenopedagog.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dziecku w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
 11. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, reawalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (metodą EEG biofeedback, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)
 12. Porad i konsultacji
 13. Zajęć rozwijających uzdolnienia
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
  2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:
 14. z niepełnosprawności;
 15. z niedostosowania społecznego;
 16. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 17. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 18. ze szczególnych uzdolnień;
 19. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 20. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 21. z choroby przewlekłej;
 22. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 23. z niepowodzeń edukacyjnych;
 24. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 25. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  1. Dyrektor przedszkola ustala formy udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
  2. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, niezwłocznie informuje rodziców dziecka pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu.
  3. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny dziecka.
  4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności logopedzi, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 26. rodziców dziecka,
 27. dyrektora przedszkola,
 28. nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem,
 29. asystenta rodziny,
 30. kuratora sądowego,
 31. pracownika socjalnego.
  1. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.
  2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć specjalistycznych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić:
 32. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut jednorazowo (45 min tygodniowo)
 33. z dziećmi w wieku 5–6 lat –  45 min tygodniowo
  1. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych trwa:
 34. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut jednorazowo (60 min tygodniowo)
 35. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut jednorazowo (60 min tygodniowo)
  1. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w  Kępnie w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej swoim wychowankom.

§ 10

 1. W przedszkolu może być zorganizowana zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
  1. wspólnie z oddziałem przedszkolnym;
  2. indywidualnie z dzieckiem.
  3. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.
  4. Do wniosku o wydanie opinii  dołącza się dokumentację określającą:
   1. trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu;
   2. w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu oraz ograniczenia  w zakresie możliwości udziału dziecka w zajęciach wychowania przedszkolnego;
   3. w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola  – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem w przedszkolu.
   4. Szczegółowe zasady organizowania zindywidualizowanej ścieżki określa Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).
   5. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej   wychowania przedszkolnego nie dłuższy niż rok szkolny .

§ 11

 1. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli odpowiednio przedszkola lub prowadzących zajęcia, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego  nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.
 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
 6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka w szczególności w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej.
 7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania przedszkola, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.
  1. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny  za zgodą organu prowadzącego przedszkole.
  2. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny.
  3. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka, integracji ze środowiskiem przedszkolnym  oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola nauczyciele prowadzący odpowiednio zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.
  4. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka  oraz wnioski nauczycieli z obserwacji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka  podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym  z dziećmi w grupie.
  5. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.
  6. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka  umożliwia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie i organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 3

Sposoby realizacji zadań

§ 12

 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej i zawiera:
  1. szczegółowe cele edukacyjne,
  2. opis zakładanych efektów,
  3. materiał edukacyjny do realizacji celów,
  4. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
   1. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
   2. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:
–   zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, –   zaproponować program opracowany przez innego autora       (autorów); –   zmodyfikować program opracowany przez innego autora.
 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.
 2. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 3. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 4. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
 5. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym planie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

§ 13

 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych diagnoz pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 3. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat sporządza się na wniosek rodziców złożony nie później niż do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole.
 4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 monitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom (opiekunom prawnym) drogą elektroniczną
(e-mail) lub telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.

Rozdział 4

Sprawowanie opieki nad dziećmi

§ 14

 1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny  pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola.
 2. Rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie  zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
 3. Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej  formie: zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
 4. Zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe.
 5. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony  przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
 6. Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 7. Teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
 8. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
 9. Dzieci  korzystają z posiłków przygotowanych zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych.
 10. Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.
 11. Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia dodatkowe.
 12. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości, festynów organizowanych poza godzinami pracy przedszkola odpowiedzialni są rodzice bądź opiekunowie prawni.
 13. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie  przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.
 14. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.
 15. Jeżeli przedszkole funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, wychowankowie oraz rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 16. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja zadań odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia mogą być prowadzone przy wykorzystaniu:
  1. materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo  Edukacji Narodowej (www.epodreczniki.pl),
  2. materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora przedszkola,
  3. środków komunikowania się na odległość ( poczta elektroniczna, komunikatory, platformy meetingowe).
  4. Organizacja wycieczek:
   1. w trakcie zajęć, poza terenem przedszkola, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola;
   2. na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów, w czasie wycieczek wyjazdowych poza miasto: maksymalnie 10 dzieci;
   3. osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;
   4. każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek obowiązującym w przedszkolu;
   5. z wyżej wymienionym  regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi;
   6. nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi;
   7. przed wyjazdem na wycieczkę poza teren miejscowości kierownik wycieczki, którym może być osoba z odpowiednimi uprawnieniami, musi wypełnić „Kartę wycieczki” zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskać akceptację dyrektora;
   8. w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.
   9. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
   10. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w   przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
    1. udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
    2. powiadomić rodziców (opiekunów) dziecka,
    3. niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
    4. o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę.
    5. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowy niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, organ prowadzący, w przypadku zbiorowego  zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

§ 15

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:
  1. dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie Przedszkola i w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny;
  2. rodzice/prawni opiekunowie dziecka oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka rejestrują godzinę wejścia i wyjścia dziecka z placówki za pomocą aplikacji Obecność Vulcan, poprzez zeskanowanie kodu QR, który znajduje się w widocznym miejscu w budynku przedszkola;
  3. w przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR za pomocą smartfona lub brakiem zainstalowanej aplikacji Obecność Vulcan, rodzicom/opiekunom prawnym lub osobom upoważnionym do odbioru dziecka, pomocą służyć będzie pracownik przedszkola, który w obecności osoby przyprowadzającej i odbierającej dziecko zarejestruje godzinę wejścia lub wyjścia z placówki;
  4. zarejestrowane godziny faktycznego przyjścia i wyjścia za pomocą aplikacji Obecność Vulcan, zapisują się w obecności przedszkolaka w dzienniku elektronicznym oraz aplikacji Opłaty Vulcan;
  5. nieobecność dziecka należy zgłosić za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce ewidencja obecności – zgłoszenie nieobecności ze wskazaniem zakresu dat absencji;
  6. rodzice lub osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica);
  7. rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów;
  8. w szczególnych sytuacjach rodzice mogą jednorazowo upoważnić inną osobę do odbioru z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielanie pisemnego pełnomocnictwa;
  9. osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest osobiście przekazać je nauczycielowi oddziału, do którego dziecko uczęszcza lub innemu pracownikowi przedszkola wyznaczonemu przez dyrektora.
  10. nauczyciel lub inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora do odbioru dziecka od rodzica, nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego samego przez rodziców (opiekunów) przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, korytarzu, łazience, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi do sali, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej;
  11. rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres;
  12. rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola wyznaczonemu przez dyrektora chęć odebrania dziecka z przedszkola;
  13. rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez organ prowadzący;
  14. osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości. Wymienione dokumenty należy okazać na żądanie nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami;
  15. rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę;
  16. w przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia przedszkola;
  17. nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe), lub osobie którą pozbawiono praw rodzicielskich, bądź  je ograniczono;
  18. o wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola, dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem;
  19. w sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
   1. kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
   2. w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
   3. jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.
   4. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

Rozdział 5

Formy współdziałania z rodzicami

§ 16

 1. Przedszkole współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 2. Zakres zadań przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
  1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
  2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
  3. zapewnienie  indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
  4. ustalenie, w uzgodnieniu  z rodzicami, określonych  form oddziaływań wychowawczych;
  5. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  6. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
  7. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  8. opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu z  rodzicami;
  9. angażowanie rodziców w działalność przedszkola.
  10. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
   1. zebrania ogólne- 1 raz w roku,
   2. zebrania oddziałowe -1 raz na kwartał,
   3. zajęcia otwarte –  1 raz w roku,
   4. zajęcia pokazowe – 1 raz w roku,
   5. kontakty indywidualne,
   6. spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych,
   7. wycieczki, festyny,
   8. spotkania adaptacyjne,
   9. spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w  określonych terminach,
   10. prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców zawierającej określenie zadań realizowanych z dziećmi w poszczególnych grupach jak i sprawy dotyczące ogółu wychowanków i ich rodziców,
   11. wystawy prac dziecięcych,
   12. udostępnianie teczek, kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,
   13. kącik dla rodziców,
   14. strona internetowa.
   15. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w formie konsultacji w terminie uzgodnionym z nauczycielem po  godzinach jego pracy.
   16. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

§17

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
 1. udziału w różnych formach spotkań, prelekcjach, uroczystościach, warsztatach;
 2. zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z podstawy programowej, z planu pracy;
 3. przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;
 4. konsultacji indywidualnych z wychowawcą;
 5. bezpośredniego uczestnictwa w życiu grupy;
 6. wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii temat pracy nauczycieli i przedszkola;

§18

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 1. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
 2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
 3. zapewnienie  dziecku  zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 5. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo;
 6. informowanie o przyczynach i przewidywanym okresie nieobecności dziecka w przedszkolu.

Rozdział 6

Organy Przedszkola

§ 19

Statut przedszkola określa kompetencje organów przedszkola, którymi są:
 1. dyrektor przedszkola,
 2. rada pedagogiczna,
 3. rada rodziców.

§ 20

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy:
  1. Kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
   1. opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok szkolny,
   2. koordynowanie opieki nad dziećmi i tworzenie optymalnych warunków  ich rozwoju,
   3. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem  rady pedagogicznej,
   4. wstrzymywanie wykonania uchwał, o których mowa w punkcie c) niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
   5. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
   6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych w odrębnych przepisach,
   7. przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i uwag ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  propozycji  sposobu  wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,
   8. opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,
   9. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
   10. kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających   podnoszeniu jej jakości,
   11. dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,
   12. koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
   13. współpraca z radą rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego.
   14. Organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:
    1. opracowywanie arkusza organizacji przedszkola,
    2. przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych,
    3. dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego zaproponowanego przez nauczycieli po zasięgnięciu wcześniej opinii rady pedagogicznej,
    4. opracowanie projektu planu finansowego przedszkola,
    5. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,
    6. współpraca ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,
    7. zawieszenie zajęć w przedszkolu na podstawie odrębnych przepisów,
    8. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
    9. tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku i w ogrodzie przedszkolnym, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
    10. dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich  stanu technicznego,  urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami,
    11. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.,
    12. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    13. powoływanie komisji w celu dokonywania inwentaryzacji majątku przedszkolnego;
    14. Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:
     1. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników,
     2. powierzanie pełnienia funkcji wicedyrektorowi i innych funkcji kierowniczych,
     3. określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
     4. dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,
     5. przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
     6. wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela kontraktowego,
     7. opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym,
     8. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
     9. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
     10. wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

§ 21

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady, tj. przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny, pracownik służby zdrowia i inni.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem działalności rady.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,
  3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4. uchwalenie statutu przedszkola,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
  7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
   1. organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i  zainteresowania dzieci,
   2. projekt planu finansowego przedszkola,
   3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
   4. wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
   5. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej, ponieważ nie utworzono rady przedszkola.
   6. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora.
   7. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
   8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
   9. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej z zakresu kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
   10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
   11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie działalności rady.
   12. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 22

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1. uchwalenie regulaminu działalności rady rodziców;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  przedszkola;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
  4. współtworzenie warunków zapewniających dzieciom prawidłowy rozwój, współdziałanie z dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną w zakresie realizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  5. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
  6. wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego;
  7. wybór przedstawicieli do komisji oraz innych osób w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców;
  8. wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin rady.
  9. Decyzje rady rodziców są jawne.
  10. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
  11. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
  12. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

§ 23

 1. Organy przedszkola ściśle ze sobą współpracują i wspólnie podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji na zasadzie akceptacji, wzajemnego zrozumienia i wspólnej troski o los dziecka i przedszkola.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 3. Wszystkie organy przedszkola zobowiązane są do współpracy, przekazywania na bieżąco informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 4. Zarządzenia władz zwierzchnich, przepisy prawne, zmiany w prawie oświatowym dyrektor przekazuje na posiedzeniach rady pedagogicznej.
 5. Z zarządzeniami dyrektora przedszkola zobowiązany jest zapoznać się każdy nauczyciel i pracownik placówki.
 6. Informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola umieszczane są na tablicach ogłoszeń.
 7. Przepływ informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, nauczycielami a rodzicami odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
 8. Protokoły spotkań i dokumentacja działalności organów przedszkola przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa.
 9. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 24

 1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 2. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola.
 3.  Przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
 4. Dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu.
 5. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje zainteresowanych na piśmie w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 6. Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców może zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 7. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny.
 8. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 9. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 10. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 11. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział 7

Organizacja pracy przedszkola

§ 26

 1. Organizacja pracy przedszkola dostosowana jest do:
  1. liczby dzieci przyjętych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;
  2. wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;
  3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
   1. W przedszkolu funkcjonuje 8 oddziałów  dla dzieci.
   2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 za wyjątkiem sytuacji określonych odrębnymi przepisami.
   3. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno-wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
   4. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.
   5. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6:45 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich oddziałów i przejmuje opiekę nad dziećmi do momentu zamknięcia przedszkola o godzinie 16:15
   6. W okresach niskiej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
   7. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25 za wyjątkiem sytuacji określonych odrębnymi przepisami.
   8. Szczegółową organizację pracy przedszkola na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, najpóźniej do 31 maja poprzedniego roku szkolnego.
   9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
   10. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
   11. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka niepełnosprawnego jednakże pod warunkiem włączenia go do grupy dzieci zdrowych.
   12. Na podstawie arkusza organizacji przedszkola, ilości i wieku dzieci przyjętych do przedszkola, tworzy się poszczególne oddziały.
   13. Czas pracy tych oddziałów dostosowany jest do potrzeb rodziców, nie dłużej niż 9,5 godziny dziennie. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece wychowawcy.
   14. W miarę możliwości dyrektor przedszkola przestrzega zasady ciągłości pracy wychowawczej, przydzielając tak nauczycieli, aby prowadzili swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
   15. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe poza czasem na realizację podstawy programowej.
   16. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, w przedszkolu organizuje się nieodpłatnie  naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
   17. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
   18. Zasady bezpieczeństwa, higieny i opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki:
    1. za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska zarówno w budynku przedszkola, na terenie ogrodu jak i w czasie wyjść poza teren przedszkola;
    2. dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia wychowankom oraz pracownikom bezpiecznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych;
    3. tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych dzieci, powinien być ustalony z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodności zajęć w każdym dniu;
    4. budynek przedszkola oraz przynależny do niego teren i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
    5. urządzenia sanitarne w pomieszczeniach powinny być sprawne oraz utrzymane w należytej czystości;
    6. pomieszczenia przedszkolne zgodnie z obowiązującymi normami powinny posiadać właściwą wentylację, oświetlenie, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;
    7. stoliki, krzesełka i inny sprzęt przedszkolny powinien być dostosowany do wzrostu dzieci,
    8. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia powinny być często wietrzone;
    9. w salach zajęć temperatura powinna wynosić co najmniej +18°C, przypadkach niemożności zapewnienia w salach temperatury, o której mowa powyżej, dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia po powiadomieniu organu prowadzącego;
    10. jeżeli miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nich urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola;
    11. nauczyciele powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, BHP oraz ppoż.
    12. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
    13. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
    14. Podstawą gospodarowania finansami w przedszkolu jest plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki.
    15. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu dyrektor (za zgodą organu prowadzącego przedszkole) organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
    16. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:
     1. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
     2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci;
     3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
     4. innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.
     5. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 4, na okres powyżej 2 dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 4.
     6. W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.
     7. W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:
      1. komunikatory, poczta elektroniczna, grupy społecznościowe, kontakt telefoniczny;
      2. inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
      3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:
       1. równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
       2. zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
       3. możliwości psychofizycznych dzieci.
       4. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:
        1. łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia:
         1. przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku lub kart pracy z pakietów edukacyjnych;
         2. propozycji zabaw z dzieckiem z użyciem przedmiotów dostępnych w domu;
         3. przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier  edukacyjnych;
         4. materiały, o których mowa w ust. 9 pkt 1 dostosowane są do potrzeb i możliwości  dzieci w wieku przedszkolnym.
         5. W okresie prowadzenia zajęć z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
         6. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:
          1. zakres treści nauczania wynikających z programów nauczania oraz ramowego rozkładu dnia przedszkola;
          2. tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
          3. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
          4. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola  informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem  poczty elektronicznej, komunikatorów lub grup społecznościowych.
          5. Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z  wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez  dziecko w domu.
          6. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:
           1. przesłanie przez rodziców zdjęć lub filmów z wykonanych przez dzieci zadań;
           2. odbieranie wiadomości;
           3. wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.
           4. Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych  z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zadań.
           5. W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela.
           6. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie rozmów telefonicznych lub za pomocą komunikatorów.
           7. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną lub z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.
           8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 27

 1. Dzienny czas pracy przedszkola, oddziałów, jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola.
 2. Przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej.
 3. W zależności od potrzeb środowiska czas pracy przedszkola może ulec zmianie.
 4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (w lipcu lub  sierpniu) zatwierdzanej corocznie przez organ prowadzący.
 5. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  od 6.45 do 16.15.
 6. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie jest krótszy niż 5 godzin dziennie.
 7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
 8. Czas na realizację podstawy programowej w uzgodnieniu z organem prowadzącym określa się w godzinach od 8:00 do 13.00.
 9. Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut.
 10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć rytmicznych, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  1. z dziećmi w wieku 3-4 lat- około 15 minut,
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat- około 30 minut.
  3. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie w wymiarze  5  godzin dziennie.
  4. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów  szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
  5. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
  6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizację pracy przedszkola, w tym zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie.

§ 28

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
 1. sale do zajęć dla poszczególnych grup,
 2. sale zajęć dodatkowych,
 3. kuchnię,
 4. szatnie dla dzieci,
 5. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
 6. łazienki dla dzieci przy każdej sali,
 7. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

§ 29

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny przedszkola  zatwierdza organ prowadzący przedszkole. Wszelkie zmiany wnoszone są aneksem.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
  1. liczbę oddziałów,
  2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
  3. czas pracy przedszkola, z uwzględnieniem godzin dla każdego oddziału,
  4. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
  5. tygodniowy wymiar godzin zajęć w poszczególnych oddziałach, obejmujący zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym zajęcia realizowane w czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,
  6. tygodniowy wymiar godzin zajęć religii, nauki języka obcego, zajęć rytmicznych, zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 30

 1. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu zawiera m.in.:
  1. godziny pracy przedszkola,
  2. godziny pracy poszczególnych oddziałów,
  3. godziny posiłków.
  4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
  5. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
   1. propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;
   2. potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;
   3. propozycje codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody.

§ 31

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustala organ prowadzący.
 2. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu stanowi opłata za czas realizacji zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych oraz opłata za posiłki:
  1. wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi sumę iloczynu opłaty 1,30 zł i liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu zarejestrowanego w dzienniku elektronicznym za pomocą aplikacji Obecność Vulcan;
  2. stawka żywieniowa wynosi 6,00zł za 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiad) oraz 8,00 zł za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek);
  3. opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz posiłki naliczane są przez system elektroniczny Opłaty Vulcan na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka w dzienniku elektronicznym;
  4. zarejestrowana nieobecność dziecka w systemie elektronicznym powodować będzie niepobieranie opłat za posiłki;
  5. Częściowo zwolnione z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego są dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 50% z opłat.
  6. Warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
  7. Czas pobytu dziecka oraz liczby spożywanych posiłków w przedszkolu deklarują rodzice w Umowie cywilno – prawnej zawartej z dyrektorem.
  8. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga wystąpienia rodzica w formie pisemnej do dyrektora przedszkola. Dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
  9. Rodzice dokonują płatności za przedszkole zgodnie z otrzymanym rachunkiem w formie przelewu na wskazane konto bankowe w terminie do 20-go każdego miesiąca, którego płatność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
  10. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
  11. Działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka.
  12. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendent. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym.
  13. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie u dyrektora przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje  rezygnacja.
  14. Pracownicy kuchni korzystają nieodpłatnie z wyżywienia.
  15. Rodzic dziecka może wystąpić do MOPS o całkowite lub częściowe dofinansowanie posiłków w przedszkolu.

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 33

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami i z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań dyrektora placówki. Do jego zadań należy:
  1. pełni funkcję zastępcy dyrektora i reprezentuje placówkę na zewnątrz, w przypadku jego nieobecności w placówce;
  2. planuje organizację i tematykę nadzoru pedagogicznego;
  3. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym;
  4. przygotowuje projekty dokumentów programowo – organizacyjnych przedszkola;
  5. czuwa nad prawidłową realizacją zadań dydaktyczno – opiekuńczych przedszkola;
  6. dokonuje kontroli dokumentacji pedagogicznej;
  7. prowadzi dokumentację spraw kadrowych i akt osobowych dot. awansu zawodowego nauczycieli;
  8. wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola,
  9. Wicedyrektor ma prawo do:
   1. przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń;
   2. decydowania w bieżących sprawach procesu pedagogicznego;
   3. wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień, oraz kar porządkowych dla nauczycieli i innych pracowników;
   4. używania pieczątki osobowej z tytułem „wicedyrektor przedszkola” oraz podpisywania pism i dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
   5. Wicedyrektor odpowiada służbowo, jak każdy nauczyciel przed dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną i organem prowadzącym.
   6. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
    1. planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
    2. prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:
     1. elektronicznego dziennika zajęć;
     2. elektronicznych dzienników zajęć indywidualnych, dodatkowych lub specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone).
     3. dokumentacji własnego rozwoju zawodowego;
     4. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
     5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
     6. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;
     7. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
     8. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
     9. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
     10. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
     11. doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
     12. tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
     13. rzetelne przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
     14. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
     15. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
     16. nauczyciel, w ramach swoich zajęć i czynności jest obowiązany do dostępności  w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć- w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.
     17. w ramach godziny dostępności, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla rodziców.
     18. aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
     19. przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
     20. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
     21. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola  oraz uchwałami rady pedagogicznej;
     22. udział w pracach zespołów zadaniowych;
     23. realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.
     24. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
     25. W przedszkolu mogą być zatrudnieni nauczyciele specjaliści w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.
     26. Zadania nauczycieli specjalistów:
      1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
       1. promowanie zachowań przyjaznych, sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa psychicznego, zaspokojenia różnych potrzeby rozwoju każdego dziecka.
       2. pomoc nauczycielom w rozpoznaniu i zrozumieniu potrzeb dzieci sprzyjających osiąganiu zdolności i umiejętności poznawczych i aktywności,
       3. wspieranie nauczycieli i rodziców w ustaleniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczenia dla pełnego uczestnictwa dziecka w grupie;
       4. sporządzanie dokumentacji oceny funkcjonowania dzieci we współdziałaniu z pedagogiem specjalnym;
       5. współdziałanie przedszkola z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, specjalistycznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
       6. prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem zajęć;
       7. koordynowanie wychowawczych działań przedszkola, sporządzanie diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie rozpoznania sytuacji wychowawczych w przedszkolu oraz identyfikowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami,
       8. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych dając dzieciom emocjonalne i psychologiczne wsparcie oraz szukając dróg wyjścia z sytuacji;
       9. sporządzanie półrocznych sprawozdań z realizacji swoich zadań oraz wniosków do dalszej pracy.
       10. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:
a)   współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w: –   rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; –   prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; –    rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci; –   określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka; b)    współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; c)    wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: –   rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; –   udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem; –   dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych; –   doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci; –   udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom; d)   współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami; e)   przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola
 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 2. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
 3. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
  2. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;
  5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
   1. Do zadań oligofrenopedagoga należy:
   2. uczestniczenie w zespole do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie odrębnymi przepisami, w ramach którego tworzy Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Dziecka i Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny
   3. prowadzenie wspólnie z nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych;
   4. realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
   5. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi;
   6. w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi;
   7. udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
   8. pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
   9. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 34

 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:
  1. intendent,
  2. woźny,
  3. pomoce nauczyciela,
  4. woźna oddziałowa,
  5. szef kuchni,
  6. kucharz,
  7. pomoce kuchenne.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
  1. Do zadań intendenta należy w szczególności:
  2. dokonywanie zakupów żywności i wydawanie produktów spożywczych z magazynu kucharzowi;
  3. codzienne sporządzanie raportu żywieniowego;
  4. prowadzenie magazynu żywnościowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. sporządzenie, w porozumieniu z szefem kuchni i przekazywanie do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola jadłospisów zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, udostępnianie ich do wiadomości rodziców;
  6. kontrola prawidłowego przechowywania, terminów przydatności do spożycia i zabezpieczanie przed zniszczeniem artykułów żywnościowych w magazynie spożywczym – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;
  7. dbanie o czystość i porządek w magazynach żywnościowych;
  8. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem oraz porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;
  9. zaopatrywanie placówki w środki czystości, artykuły biurowe i prowadzenie ewidencji zużycia;
  10. sporządzanie rachunków opłat za przedszkole dla rodziców;
  11. prowadzenie rejestru i opisywanie faktur;
  12. prowadzenie książki korespondencji;
  13. prowadzenie spraw związanych z konserwacją i naprawą sprzętu przedszkolnego;
  14. prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych.
   1. Do zadań woźnego należy w szczególności:
   2. codzienna kontrola obiektu pod kątem zabezpieczenia przed kradzieżą, pożarem;
   3. codzienny utrzymanie czystości na terenie przedszkola (obchód ogrodu i usuwanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci);
   4. prace pielęgnacyjne w ogrodzie (przycinanie krzewów, przygotowanie podłoża pod nasadzenia nowych roślin, podlewanie, koszenie trawy itp.);
   5. wykonywanie drobnych napraw sprzętów, mebli, zabawek, urządzeń;
   6. dostarczanie i odbiór pism urzędowych;
   7. dokonywanie drobnych zakupów na potrzeby przedszkola;
   8. wykonywanie innych poleceń dyrektora lub wicedyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.
    1. Pomoc nauczyciela, współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
    2. pomoc opiekuńcza w stosunku do dzieci – pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu;
    3. pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;
    4. współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;
    5. opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;
    6. udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;
    7. unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;
    8. utrzymywanie zabawek i pomocy dydaktycznych w należytej czystości i porządku;
    9. utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
    10. przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości;
    11. pomoc w podaniu posiłków dzieciom oraz pomoc w karmieniu dzieci (w grupach młodszych);
    12. przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., zabezpieczanie przed dziećmi środków do utrzymania czystości w przedszkolu, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
    13. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
     1. Do zadań woźnej oddziałowej należy w szczególności:
     2. unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących   wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;
     3. utrzymywanie zabawek i pomocy dydaktycznych w należytej czystości i porządku;
     4. utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
     5. przygotowanie sali do posiłków oraz utrzymywanie jej w czystości;
     6. pomoc w podaniu posiłków dzieciom;
     7. zmywanie naczyń po posiłkach;
     8. przygotowywanie naczyń i pojemników do posiłków z żywnością;
     9. utrzymywanie czystości i ładu w zmywalni;
     10. przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., zabezpieczanie przed dziećmi środków do utrzymania czystości w przedszkolu, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
     11. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę  pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
      1. Do zadań szefa kuchni należy w szczególności:
      2. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów wspólnie z intendentem i przygotowywanie według nich posiłków;
      3. pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczenie pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem;
      4. ścisłe przestrzeganie procedur przygotowania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego żywienia;
      5. właściwe porcjowanie posiłków dla dzieci zgodnie z normami żywieniowymi;
      6. przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
      7. przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jego wykonaniem;
      8. przestrzeganie zasad technologii i czystości oraz przepisów bhp, dyscypliny pracy, p.poż., higieniczno-sanitarnych, HACCP;
      9. przestrzeganie czystości w kuchni, pomieszczeniach przyległych, sprzętów, naczyń i odzieży ochronnej;
      10. mycie i używanie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;
      11. zgłaszanie dyrektorowi lub intendentowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
       1. Do zadań kucharza należy w szczególności:
       2. pomagać w przygotowaniu smacznych, zdrowych , kalorycznych i estetycznych posiłków(obróbka wstępna i termiczna potraw) , zgodnie z normami dla wieku przedszkolnego;
       3. pomagać w wydawaniu posiłków punktualnie na określoną godzinę zgodnie z harmonogramem godzinowym obowiązującym w przedszkolu;
       4. przygotowanie i odpowiadanie za zgłoszone do realizacji diety zgodnie z zaleceniami lekarskimi i rodziców dla dzieci przedszkolnych;
       5. obróbka produktów przeprowadza w oznakowanych miejscach i stanowiskach;
       6. utrzymywanie w idealnej czystości (kuchnię, pomieszczenia kuchenne, korytarz i wejście gospodarcze i wc dla personelu kuchennego oraz sprzęt i naczynia kuchenne)stosowanie z planem mycia i dezynfekcji;
       7. mycie i wyparzanie naczyń w rozdzielni posiłków po podwieczorku z oddziałów przedszkolnych;
       8. dbanie o estetyczny wygląd i higienę osobistą (fartuch, czepek, obuwie profilaktyczne);
       9. przestrzeganie przepisów HACAP i Dobrych Praktyk Higienicznych obowiązujących w przedszkolu, przestrzega dyscypliny pracy i przepisów BHP i P/Poż. ;
       10. odpowiadanie za sprzęt w wyniku niewłaściwego użytkowania;
       11. zastępowanie szefa kuchni podczas jego nieobecności i wykonuje wszystkie jego zadania oraz organizuje pracę kuchni;
       12. wykonywanie wszystkich innych zadań powierzonych przez szefa kuchni i dyrektora.
        1. Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:
        2. obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do przygotowania posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie;
        3. rozdrabnianie warzyw, owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn;
        4. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharza i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;
        5. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
        6. utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad bhp i p.poż. oraz dyscypliny pracy;
        7. prawidłowe korzystanie z maszyn, urządzeń oraz drobnego sprzętu elektrycznego i dbałość o ich stan;
        8. sprzątanie pomieszczeń kuchni, obieralni, szaf ze sprzętem kuchennym i innych pomieszczeń w wydzielonym obszarze;
        9. używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania obowiązków, pranie fartuchów i ścierek;
        10. mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;
        11. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników samorządowych oraz ich szczegółowe zadania na zajmowanym stanowisku ustala dyrektor placówki, a pracownik zobowiązany jest do ich przestrzegania.

§ 35

 1. Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje:
  1. troska o zachowanie bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu,
  2. reagowanie na sytuacje lub zachowania wychowanków, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu,
  3. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, a także na terenie ogrodu,
  4. reagowanie na wszystkie, nawet drobne przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych słów i zwrotów.
  5. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
   1. jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia,  stanu  majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;
   2. przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;
   3. taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;
   4. sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;
   5. troski o ład, porządek i mienie przedszkolne.

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

§ 36

 1. Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane wspólnie z dziećmi dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania mienia w przedszkolu.
 3. Zgodnie z powyższym dzieci mają prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i indywidualnymi potrzebami i możliwościami,
  2. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
  3. wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
  4. swobodnego wyboru miejsca i partnera zabawy, o ile spełniają warunki  bezpieczeństwa,
  5. zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
  6. wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb,
  7. aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych, rozwoju uzdolnień,
  8. badania i eksperymentowania,
  9. formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań,
  10. nagradzania wysiłku i osiągnięć,
  11. bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;
  12. akceptacji i szacunku,
  13. opieki, cierpliwości, życzliwości, pomocy i podmiotowego traktowania ze strony całego personelu,
  14. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  15. poszanowania jego godności osobistej i nietykalności,
  16. poszanowania jego własności,
  17. pozytywnego wzmacniania przez dorosłych,
  18. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  19. bezkonfliktowego rozwiązywania problemów,
  20. spokoju i wypoczynku,
  21. korzystania z posiłków, gdy jest głodne i spragnione,
  22. codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe.
 4. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości
  2. stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę, a szczególnie dotyczących zachowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i podczas wyjść poza teren,
  3. słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela,
  4. poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
  5. poszanowania godności innych dzieci i dorosłych,
  6. zgodnego współdziałania w zespole,
  7. stosowania form grzecznościowych,
  8. włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie,
  9. szanowania mienia przedszkola,
  10. zachowywania porządku i czystości,
  11. szanowania wytworów pracy innych,
  12. przestrzegania zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych,
  13. informowania nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach.
 5. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:
  1. ustną pochwałą nauczyciela,
  2. pochwałą do rodziców,
  3. pochwałą dyrektora przedszkola,
  4. nagrodą rzeczową.
 6. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:
  1. ustną uwagą nauczyciela,
  2. odsunięciem od zabawy na krótki czas,
  3. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy,
  4. czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.
 7. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
  1. Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez nauczyciela, który podejmuje decyzję o:
   1. powiadomieniu dyrektora,
   2. powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów),
   3. spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami i psychologiem w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań i wspólnych sposobów postępowania.

§ 37

 1. Dyrektor przedszkola na podstawie uchwały Rady pedagogicznej może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
  1. niepodjęcia przez dziecko nowo przyjęte edukacji przedszkolnej przez co najmniej 1 miesiąc od rozpoczęcia roku szkolnego i  po  trzykrotnej próbie kontaktu z rodzicami (także w formie listownej);
  2. braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;
  3. stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje przedszkole oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu  postępowania.
 2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
  1. indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
  2. konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
  3. konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
  4. rozmowy z dyrektorem.
 3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:
  1. wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
  2. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa – negocjacje Dyrektora, pedagoga lub psychologa z rodzicami,
  3. zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MGOPS w Kępnie, PPP w Kępnie),
  4. przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nieprzestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,
  5. podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
  6. rozwiązanie umowy o świadczeniu usług.
 4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.
 5. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola przysługuje odwołanie w formie pisemnej.
 6. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka sześcioletniego odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.

Rozdział 10

Rekrutacja

§ 32

 1. Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 3. Rekrutacja prowadzona jest na wniosek rodzica kandydata z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 4. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już uczęszczają do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, nie przechodzą procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu.
 5. Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola na dany rok szkolny, w tym harmonogram rekrutacji i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ustalone przez organ prowadzący przedszkole, ogłaszane są na stronie internetowej przedszkola oraz poprzez umieszczenie go w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 6. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kępno.
 7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 6, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;
  8. kryteria, o których mowa w ust. 7, mają jednakową wartość.
 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
 9. Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy, na terenie której znajduje się placówka, pozostaną wolne miejsca, przedszkole może przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swego terenu.
 10. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, Dyrektor powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 11. W skład Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 11, wchodzą powołani przez Dyrektora nauczyciele.
 12. Po zakończeniu rekrutacji informuje się rodziców, którzy zgłosili wnioski, o wynikach postępowania rekrutacyjnego i o przyjęciu lub nieprzyjęciu ich dziecka do przedszkola. Rodzice muszą złożyć w formie pisemnej potwierdzenie woli uczęszczania ich dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie.
 13. Przyjęcia do przedszkola w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji Dyrektora.
 14. W  Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępnie  nie tworzy się grup – oddziałów przedszkolnych dla mniejszości narodowych, ponieważ rodzice nie zgłaszają takiej potrzeby.  W przypadku zgłoszeń dzieci do przedszkola, które nie są obywatelami polskimi, przy zasadach rekrutacji obowiązuje zasada taka sama jak w przypadku dzieci z obywatelstwem polskim.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 38

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów), pracowników administracji i obsługi.
 2. Z treścią statutu przedszkola można zapoznać się w gabinecie dyrektora oraz na stronie internetowej przedszkola.
 3. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
 4. Zmiany (nowelizację) Statutu uchwala Rada Pedagogiczna.

§ 40

 • Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z  dniem 1 września 2023 r. na podstawie uchwały nr 6/2023 Rady Pedagogicznej.
Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie z 14 września 2021r. uchwalony na podstawie uchwały nr 5/2021.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1

 Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie został opracowany na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( (Dz. U. z 2017 r.,poz.59), w związku z art.322 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646); Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych art. 52;

Statut respektuje przepisy prawa, zobowiązania wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz zasady zawarte w naukach pedagogi 

  

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie;
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59);
 3. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
  o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn.zm.);
 4. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie;
 5. dyrektorze, radzie pedagogicznej i radzie rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępnie;
 6. rocznym przygotowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć obowiązkowe odbycie przez dziecko w wieku 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu;
 7. podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej,
 8. programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,;
 9. wychowankach przedszkolnych – należy przez to rozumieć dzieci przyjęte do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie;
 10. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 11. nauczycielu – każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 12. organie prowadzącym przedszkole  – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Kępno;
 13. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 14. dzienniku elektronicznym – należy przez to rozumieć dziennik zajęć wychowania przedszkolnego oraz dzienniki zajęć specjalistycznych obsługiwanych przez system UONET+ firmy Vulcan;
 15.  aplikacji Obecność Vulcan – należy przez to rozumieć aplikację mobilną służącą do rejestrowania godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola;
 16.  systemie Opłaty Vulcan – należy przez to rozumieć system do naliczania  należności za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu i korzystania z posiłków.

§ 3

 1. Siedzibą Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie jest samodzielny budynek
  przedszkolny położony w Kępnie przy ul. Cichej 13. Jeden oddział znajduje się poza budynkiem głównym na ul. Przemysłowej 31a w Kępnie.
 2. Rodzaj przedszkola – publiczna placówka oświatowa – przedszkole ogólnodostępne.
 3. Przedszkole jest nieferyjną placówką oświatową.
 4. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kępno.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
 7. Ustalona nazwa: Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.

§ 4

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie jest przedszkolem publicznym, które:

 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

§ 5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. Cele wychowania przedszkolnego, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
 4. W każdym z obszarów określonych w podstawie programowej podane są umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać.

§ 6

Do zadań przedszkola należy w szczególności:

 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. przedszkole prowadzi zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania dzieci w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu w przedszkolu preorientacji zawodowej,   która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Doradztwo zawodowe jest realizowane na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego.
  1. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  2. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  3. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
  4. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  5. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  6. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  7. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
  8. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  9. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
  10. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
  11. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
  12. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
  13. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  14. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
  15. tolerancję i akceptację praw oraz równego traktowania wychowanków z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
  16. swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych.
  17. Cele i zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:
 4. organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
 5. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 6. realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz zajęć wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej, w celu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej;
 7. realizację zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu;
 8. stosowanie otwartych form  pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
 9. zapewnienie właściwej opieki dziecku, opartej o zasady bezpieczeństwa;
 10. umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;
 11. organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
 12. organizację zajęć dodatkowych;
 13. organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy  wyrównawczej oraz wspieranie dzieci mających trudności i dzieci uzdolnionych;
 14. stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
 15. prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci;
 16. indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
 17. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję  doradczą i wspomagającą:
  1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
  2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

§ 7

 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu – w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
 2. działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;
 3. działania korekcyjno – kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
 4. działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych  konkursach,  imprezach artystycznych i okolicznościowych;
 5. działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;
 6. gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i  korygujące wady wymowy dziecka , rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny,
 7. zajęcia rytmiczne.
  1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.

§ 8

 1. W przedszkolu zapewnia się dzieciom podtrzymywanie poczucia  tożsamości  narodowej, językowej i religijnej  poprzez:
 2. przekazywanie obiektywnych treści w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 3. posługiwanie się na zajęciach zorganizowanych językiem  polskim oraz organizowanie zajęć z elementami patriotyzmu do umiłowania kraju ojczystego, a także wprowadzenie do zajęć elementów ludowych  (muzyka, taniec, mowa);
 4. prowadzenie zajęć i zabaw w języku polskim, przy zachowaniu szacunku dla piękna i wartości języków innych narodów i wyrażeń gwarowych;
 5. eksponowanie symboli narodowych i religijnych w pomieszczeniach dydaktycznych;
 6. przybliżanie kultury i historii narodowej zgodnie z podstawami wychowania  przedszkolnego;
  1. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego;
  2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne;
  3. Nauczanie religii odbywa się w wymiarze 2 zajęć przedszkolnych w tygodniu, właściwych dla danego poziomu nauczania.
  4. Nauczyciela religii wizytuje wizytator wyznaczony przez biskupa, natomiast metodycznie podlega on Dyrektorowi przedszkola.

§ 9

 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. oraz rozporządzenia MEiN  22 lipca 2022r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Pomocy udzielana jest dzieciom uczęszczającym do przedszkola, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub wskazań nauczyciela; ich rodzicom oraz nauczycielom.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na
  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści w szczególności:
 6. psycholog,
 7. pedagog specjalny,
 8. logopeda,
 9. terapeuta pedagogiczny,
 10. oligofrenopedagog.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dziecku w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
 11. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, reawalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (metodą EEG biofeedback, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)
 12. Porad i konsultacji
 13. Zajęć rozwijających uzdolnienia
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
  2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
   w szczególności:
 14. z niepełnosprawności;
 15. z niedostosowania społecznego;
 16. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 17. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 18. ze szczególnych uzdolnień;
 19. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 20. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 21. z choroby przewlekłej;
 22. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 23. z niepowodzeń edukacyjnych;
 24. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 25. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  1. Dyrektor przedszkola ustala formy udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
  2. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, niezwłocznie informuje rodziców dziecka pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu.
  3. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny dziecka.
  4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności logopedzi, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 26. rodziców dziecka,
 27. dyrektora przedszkola,
 28. nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem,
 29. asystenta rodziny,
 30. kuratora sądowego,
 31. pracownika socjalnego.
  1. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.
  2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć specjalistycznych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić:
 32. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut jednorazowo (45 min tygodniowo)
 33. z dziećmi w wieku 5–6 lat –  45 min tygodniowo
  1. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych trwa:
 34. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut jednorazowo (60 min tygodniowo)
 35. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut jednorazowo (60 min tygodniowo)
  1. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w  Kępnie w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej swoim wychowankom.

§ 10

 1. W przedszkolu może być zorganizowana zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
  1. wspólnie z oddziałem przedszkolnym;
  2. indywidualnie z dzieckiem.
  3. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.
  4. Do wniosku o wydanie opinii  dołącza się dokumentację określającą:
   1. trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu;
   2. w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu oraz ograniczenia  w zakresie możliwości udziału dziecka w zajęciach wychowania przedszkolnego;
   3. w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola  – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem w przedszkolu.
   4. Szczegółowe zasady organizowania zindywidualizowanej ścieżki określa Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).
   5. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej   wychowania przedszkolnego nie dłuższy niż rok szkolny .

§ 11

 1. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli odpowiednio przedszkola lub prowadzących zajęcia, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego  nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.
 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
 6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka w szczególności w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej.
 7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania przedszkola, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.
  1. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny  za zgodą organu prowadzącego przedszkole.
  2. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny.
  3. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka, integracji ze środowiskiem przedszkolnym  oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola nauczyciele prowadzący odpowiednio zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.
  4. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka  oraz wnioski nauczycieli z obserwacji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka  podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym  z dziećmi w grupie.
  5. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.
  6. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka  umożliwia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie i organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 3

Sposoby realizacji zadań

§ 12

 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej i zawiera:
  1. szczegółowe cele edukacyjne,
  2. opis zakładanych efektów,
  3. materiał edukacyjny do realizacji celów,
  4. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
   1. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
   2. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:

–   zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami,

–   zaproponować program opracowany przez innego autora       (autorów);

–   zmodyfikować program opracowany przez innego autora.

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.
 2. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 3. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 4. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
 5. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym planie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

§ 13

 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych diagnoz pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 3. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat sporządza się na wniosek rodziców złożony nie później niż do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole.
 4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 monitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom (opiekunom prawnym) drogą elektroniczną

(e-mail) lub telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.

Rozdział 4

Sprawowanie opieki nad dziećmi

§ 14

 1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny  pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola.
 2. Rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie  zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
 3. Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej  formie: zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
 4. Zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe.
 5. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony  przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
 6. Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 7. Teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
 8. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
 9. Dzieci  korzystają z posiłków przygotowanych zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych.
 10. Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.
 11. Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia dodatkowe.
 12. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości, festynów organizowanych poza godzinami pracy przedszkola odpowiedzialni są rodzice bądź opiekunowie prawni.
 13. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie  przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.
 14. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.
 15. Jeżeli przedszkole funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, wychowankowie oraz rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 16. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja zadań odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia mogą być prowadzone przy wykorzystaniu:
  1. materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo  Edukacji Narodowej (www.epodreczniki.pl),
  2. materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora przedszkola,
  3. środków komunikowania się na odległość ( poczta elektroniczna, komunikatory, platformy meetingowe).
  4. Organizacja wycieczek:
   1. w trakcie zajęć, poza terenem przedszkola, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola;
   2. na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów, w czasie wycieczek wyjazdowych poza miasto: maksymalnie 10 dzieci;
   3. osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;
   4. każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek obowiązującym w przedszkolu;
   5. z wyżej wymienionym  regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi;
   6. nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi;
   7. przed wyjazdem na wycieczkę poza teren miejscowości kierownik wycieczki, którym może być osoba z odpowiednimi uprawnieniami, musi wypełnić „Kartę wycieczki” zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskać akceptację dyrektora;
   8. w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.
   9. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
   10. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w   przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
    1. udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
    2. powiadomić rodziców (opiekunów) dziecka,
    3. niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
    4. o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę.
    5. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowy niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, organ prowadzący, w przypadku zbiorowego  zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

§ 15

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:
  1. dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie Przedszkola i w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny;
  2. rodzice/prawni opiekunowie dziecka oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka rejestrują godzinę wejścia i wyjścia dziecka z placówki za pomocą aplikacji Obecność Vulcan, poprzez zeskanowanie kodu QR, który znajduje się w widocznym miejscu w budynku przedszkola;
  3. w przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR za pomocą smartfona lub brakiem zainstalowanej aplikacji Obecność Vulcan, rodzicom/opiekunom prawnym lub osobom upoważnionym do odbioru dziecka, pomocą służyć będzie pracownik przedszkola, który w obecności osoby przyprowadzającej i odbierającej dziecko zarejestruje godzinę wejścia lub wyjścia z placówki;
  4. zarejestrowane godziny faktycznego przyjścia i wyjścia za pomocą aplikacji Obecność Vulcan, zapisują się w obecności przedszkolaka w dzienniku elektronicznym oraz aplikacji Opłaty Vulcan;
  5. nieobecność dziecka należy zgłosić za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce ewidencja obecności – zgłoszenie nieobecności ze wskazaniem zakresu dat absencji;
  6. rodzice lub osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica);
  7. rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów;
  8. w szczególnych sytuacjach rodzice mogą jednorazowo upoważnić inną osobę do odbioru z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielanie pisemnego pełnomocnictwa;
  9. osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest osobiście przekazać je nauczycielowi oddziału, do którego dziecko uczęszcza lub innemu pracownikowi przedszkola wyznaczonemu przez dyrektora.
  10. nauczyciel lub inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora do odbioru dziecka od rodzica, nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego samego przez rodziców (opiekunów) przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, korytarzu, łazience, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi do sali, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej;
  11. rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres;
  12. rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola wyznaczonemu przez dyrektora chęć odebrania dziecka z przedszkola;
  13. rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez organ prowadzący;
  14. osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości. Wymienione dokumenty należy okazać na żądanie nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami;
  15. rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę;
  16. w przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia przedszkola;
  17. nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe), lub osobie którą pozbawiono praw rodzicielskich, bądź  je ograniczono;
  18. o wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola, dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem;
  19. w sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
   1. kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
   2. w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
   3. jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.
   4. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

Rozdział 5

Formy współdziałania z rodzicami

§ 16

 1. Przedszkole współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 2. Zakres zadań przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
  1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
  2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
  3. zapewnienie  indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
  4. ustalenie, w uzgodnieniu  z rodzicami, określonych  form oddziaływań wychowawczych;
  5. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  6. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
  7. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  8. opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu z  rodzicami;
  9. angażowanie rodziców w działalność przedszkola.
  10. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
   1. zebrania ogólne- 1 raz w roku,
   2. zebrania oddziałowe -1 raz na kwartał,
   3. zajęcia otwarte –  1 raz w roku,
   4. zajęcia pokazowe – 1 raz w roku,
   5. kontakty indywidualne,
   6. spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych,
   7. wycieczki, festyny,
   8. spotkania adaptacyjne,
   9. spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w  określonych terminach,
   10. prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców zawierającej określenie zadań realizowanych z dziećmi w poszczególnych grupach jak i sprawy dotyczące ogółu wychowanków i ich rodziców,
   11. wystawy prac dziecięcych,
   12. udostępnianie teczek, kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,
   13. kącik dla rodziców,
   14. strona internetowa.
   15. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w formie konsultacji w terminie uzgodnionym z nauczycielem po  godzinach jego pracy.
   16. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

§17

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

 1. udziału w różnych formach spotkań, prelekcjach, uroczystościach, warsztatach;
 2. zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z podstawy programowej, z planu pracy;
 3. przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;
 4. konsultacji indywidualnych z wychowawcą;
 5. bezpośredniego uczestnictwa w życiu grupy;
 6. wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii temat pracy nauczycieli i przedszkola;

§18

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
 2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
 3. zapewnienie  dziecku  zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 5. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo;
 6. informowanie o przyczynach i przewidywanym okresie nieobecności dziecka w przedszkolu.

Rozdział 6

Organy Przedszkola

§ 19

Statut przedszkola określa kompetencje organów przedszkola, którymi są:

 1. dyrektor przedszkola,
 2. rada pedagogiczna,
 3. rada rodziców.

§ 20

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy:
  1. Kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
   1. opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok szkolny,
   2. koordynowanie opieki nad dziećmi i tworzenie optymalnych warunków  ich rozwoju,
   3. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem  rady pedagogicznej,
   4. wstrzymywanie wykonania uchwał, o których mowa w punkcie c) niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
   5. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
   6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych w odrębnych przepisach,
   7. przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i uwag ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  propozycji  sposobu  wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,
   8. opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,
   9. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
   10. kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających   podnoszeniu jej jakości,
   11. dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,
   12. koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
   13. współpraca z radą rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego.
   14. Organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:
    1. opracowywanie arkusza organizacji przedszkola,
    2. przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych,
    3. dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego zaproponowanego przez nauczycieli po zasięgnięciu wcześniej opinii rady pedagogicznej,
    4. opracowanie projektu planu finansowego przedszkola,
    5. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,
    6. współpraca ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,
    7. zawieszenie zajęć w przedszkolu na podstawie odrębnych przepisów,
    8. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
    9. tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku i w ogrodzie przedszkolnym, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
    10. dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich  stanu technicznego,  urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami,
    11. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.,
    12. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    13. powoływanie komisji w celu dokonywania inwentaryzacji majątku przedszkolnego;
    14. Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:
     1. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników,
     2. powierzanie pełnienia funkcji wicedyrektorowi i innych funkcji kierowniczych,
     3. określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
     4. dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,
     5. przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
     6. wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela kontraktowego,
     7. opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym,
     8. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
     9. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
     10. wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

§ 21

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady, tj. przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny, pracownik służby zdrowia i inni.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem działalności rady.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,
  3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4. uchwalenie statutu przedszkola,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
  7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
   1. organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i  zainteresowania dzieci,
   2. projekt planu finansowego przedszkola,
   3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
   4. wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
   5. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej, ponieważ nie utworzono rady przedszkola.
   6. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora.
   7. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
   8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
   9. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej z zakresu kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
   10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
   11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie działalności rady.
   12. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 22

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1. uchwalenie regulaminu działalności rady rodziców;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  przedszkola;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
  4. współtworzenie warunków zapewniających dzieciom prawidłowy rozwój, współdziałanie z dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną w zakresie realizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  5. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
  6. wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego;
  7. wybór przedstawicieli do komisji oraz innych osób w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców;
  8. wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin rady.
  9. Decyzje rady rodziców są jawne.
  10. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
  11. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
  12. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

§ 23

 1. Organy przedszkola ściśle ze sobą współpracują i wspólnie podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji na zasadzie akceptacji, wzajemnego zrozumienia i wspólnej troski o los dziecka i przedszkola.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 3. Wszystkie organy przedszkola zobowiązane są do współpracy, przekazywania na bieżąco informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 4. Zarządzenia władz zwierzchnich, przepisy prawne, zmiany w prawie oświatowym dyrektor przekazuje na posiedzeniach rady pedagogicznej.
 5. Z zarządzeniami dyrektora przedszkola zobowiązany jest zapoznać się każdy nauczyciel i pracownik placówki.
 6. Informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola umieszczane są na tablicach ogłoszeń.
 7. Przepływ informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, nauczycielami a rodzicami odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
 8. Protokoły spotkań i dokumentacja działalności organów przedszkola przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa.
 9. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 24

 1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 2. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola.
 3.  Przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
 4. Dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu.
 5. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje zainteresowanych na piśmie w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 6. Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców może zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 7. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny.
 8. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 9. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 10. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 11. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział 7

Organizacja pracy przedszkola

§ 26

 1. Organizacja pracy przedszkola dostosowana jest do:
  1. liczby dzieci przyjętych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;
  2. wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;
  3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
   1. W przedszkolu funkcjonuje 8 oddziałów  dla dzieci.
   2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 za wyjątkiem sytuacji określonych odrębnymi przepisami.
   3. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno-wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
   4. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.
   5. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6:45 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich oddziałów i przejmuje opiekę nad dziećmi do momentu zamknięcia przedszkola o godzinie 16:15
   6. W okresach niskiej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
   7. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25 za wyjątkiem sytuacji określonych odrębnymi przepisami.
   8. Szczegółową organizację pracy przedszkola na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, najpóźniej do 31 maja poprzedniego roku szkolnego.
   9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
   10. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
   11. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka niepełnosprawnego jednakże pod warunkiem włączenia go do grupy dzieci zdrowych.
   12. Na podstawie arkusza organizacji przedszkola, ilości i wieku dzieci przyjętych do przedszkola, tworzy się poszczególne oddziały.
   13. Czas pracy tych oddziałów dostosowany jest do potrzeb rodziców, nie dłużej niż 9,5 godziny dziennie. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece wychowawcy.
   14. W miarę możliwości dyrektor przedszkola przestrzega zasady ciągłości pracy wychowawczej, przydzielając tak nauczycieli, aby prowadzili swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
   15. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe poza czasem na realizację podstawy programowej.
   16. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, w przedszkolu organizuje się nieodpłatnie  naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
   17. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
   18. Zasady bezpieczeństwa, higieny i opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki:
    1. za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska zarówno w budynku przedszkola, na terenie ogrodu jak i w czasie wyjść poza teren przedszkola;
    2. dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia wychowankom oraz pracownikom bezpiecznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych;
    3. tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych dzieci, powinien być ustalony z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodności zajęć w każdym dniu;
    4. budynek przedszkola oraz przynależny do niego teren i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
    5. urządzenia sanitarne w pomieszczeniach powinny być sprawne oraz utrzymane w należytej czystości;
    6. pomieszczenia przedszkolne zgodnie z obowiązującymi normami powinny posiadać właściwą wentylację, oświetlenie, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;
    7. stoliki, krzesełka i inny sprzęt przedszkolny powinien być dostosowany do wzrostu dzieci,
    8. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia powinny być często wietrzone;
    9. w salach zajęć temperatura powinna wynosić co najmniej +18°C, przypadkach niemożności zapewnienia w salach temperatury, o której mowa powyżej, dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia po powiadomieniu organu prowadzącego;
    10. jeżeli miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nich urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola;
    11. nauczyciele powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, BHP oraz ppoż.
    12. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
    13. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
    14. Podstawą gospodarowania finansami w przedszkolu jest plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki.
    15. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu dyrektor (za zgodą organu prowadzącego przedszkole) organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
    16. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:
     1. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
     2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci;
     3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
     4. innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.
     5. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 4, na okres powyżej 2 dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 4.
     6. W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.
     7. W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:
      1. komunikatory, poczta elektroniczna, grupy społecznościowe, kontakt telefoniczny;
      2. inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
      3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:
       1. równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
       2. zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
       3. możliwości psychofizycznych dzieci.
       4. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:
        1. łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia:
         1. przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku lub kart pracy z pakietów edukacyjnych;
         2. propozycji zabaw z dzieckiem z użyciem przedmiotów dostępnych w domu;
         3. przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier  edukacyjnych;
         4. materiały, o których mowa w ust. 9 pkt 1 dostosowane są do potrzeb i możliwości  dzieci w wieku przedszkolnym.
         5. W okresie prowadzenia zajęć z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
         6. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:
          1. zakres treści nauczania wynikających z programów nauczania oraz ramowego rozkładu dnia przedszkola;
          2. tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
          3. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
          4. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola  informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem  poczty elektronicznej, komunikatorów lub grup społecznościowych.
          5. Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z  wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez  dziecko w domu.
          6. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:
           1. przesłanie przez rodziców zdjęć lub filmów z wykonanych przez dzieci zadań;
           2. odbieranie wiadomości;
           3. wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.
           4. Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych  z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zadań.
           5. W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela.
           6. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie rozmów telefonicznych lub za pomocą komunikatorów.
           7. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną lub z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.
           8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 27

 1. Dzienny czas pracy przedszkola, oddziałów, jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola.
 2. Przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej.
 3. W zależności od potrzeb środowiska czas pracy przedszkola może ulec zmianie.
 4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (w lipcu lub  sierpniu) zatwierdzanej corocznie przez organ prowadzący.
 5. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  od 6.45 do 16.15.
 6. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie jest krótszy niż 5 godzin dziennie.
 7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
 8. Czas na realizację podstawy programowej w uzgodnieniu z organem prowadzącym określa się w godzinach od 8:00 do 13.00.
 9. Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut.
 10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć rytmicznych, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  1. z dziećmi w wieku 3-4 lat- około 15 minut,
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat- około 30 minut.
  3. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie w wymiarze  5  godzin dziennie.
  4. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów  szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
  5. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
  6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizację pracy przedszkola, w tym zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie.

§ 28

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

 1. sale do zajęć dla poszczególnych grup,
 2. sale zajęć dodatkowych,
 3. kuchnię,
 4. szatnie dla dzieci,
 5. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
 6. łazienki dla dzieci przy każdej sali,
 7. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

§ 29

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny przedszkola  zatwierdza organ prowadzący przedszkole. Wszelkie zmiany wnoszone są aneksem.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
  1. liczbę oddziałów,
  2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
  3. czas pracy przedszkola, z uwzględnieniem godzin dla każdego oddziału,
  4. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
  5. tygodniowy wymiar godzin zajęć w poszczególnych oddziałach, obejmujący zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym zajęcia realizowane w czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,
  6. tygodniowy wymiar godzin zajęć religii, nauki języka obcego, zajęć rytmicznych, zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 30

 1. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu zawiera m.in.:
  1. godziny pracy przedszkola,
  2. godziny pracy poszczególnych oddziałów,
  3. godziny posiłków.
  4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
  5. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
   1. propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;
   2. potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;
   3. propozycje codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody.

§ 31

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustala organ prowadzący.
 2. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu stanowi opłata za czas realizacji zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych oraz opłata za posiłki:
  1. wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi sumę iloczynu opłaty 1,30 zł i liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu zarejestrowanego w dzienniku elektronicznym za pomocą aplikacji Obecność Vulcan;
  2. stawka żywieniowa wynosi 6,00zł za 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiad) oraz 8,00 zł za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek);
  3. opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz posiłki naliczane są przez system elektroniczny Opłaty Vulcan na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka w dzienniku elektronicznym;
  4. zarejestrowana nieobecność dziecka w systemie elektronicznym powodować będzie niepobieranie opłat za posiłki;
  5. Częściowo zwolnione z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego są dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 50% z opłat.
  6. Warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
  7. Czas pobytu dziecka oraz liczby spożywanych posiłków w przedszkolu deklarują rodzice w Umowie cywilno – prawnej zawartej z dyrektorem.
  8. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga wystąpienia rodzica w formie pisemnej do dyrektora przedszkola. Dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
  9. Rodzice dokonują płatności za przedszkole zgodnie z otrzymanym rachunkiem w formie przelewu na wskazane konto bankowe w terminie do 20-go każdego miesiąca, którego płatność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
  10. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
  11. Działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka.
  12. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendent. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym.
  13. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie u dyrektora przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje  rezygnacja.
  14. Pracownicy kuchni korzystają nieodpłatnie z wyżywienia.
  15. Rodzic dziecka może wystąpić do MOPS o całkowite lub częściowe dofinansowanie posiłków w przedszkolu.

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 33

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami i z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań dyrektora placówki. Do jego zadań należy:
  1. pełni funkcję zastępcy dyrektora i reprezentuje placówkę na zewnątrz, w przypadku jego nieobecności w placówce;
  2. planuje organizację i tematykę nadzoru pedagogicznego;
  3. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym;
  4. przygotowuje projekty dokumentów programowo – organizacyjnych przedszkola;
  5. czuwa nad prawidłową realizacją zadań dydaktyczno – opiekuńczych przedszkola;
  6. dokonuje kontroli dokumentacji pedagogicznej;
  7. prowadzi dokumentację spraw kadrowych i akt osobowych dot. awansu zawodowego nauczycieli;
  8. wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola,
  9. Wicedyrektor ma prawo do:
   1. przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń;
   2. decydowania w bieżących sprawach procesu pedagogicznego;
   3. wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień, oraz kar porządkowych dla nauczycieli i innych pracowników;
   4. używania pieczątki osobowej z tytułem „wicedyrektor przedszkola” oraz podpisywania pism i dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
   5. Wicedyrektor odpowiada służbowo, jak każdy nauczyciel przed dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną i organem prowadzącym.
   6. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
    1. planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
    2. prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:
     1. elektronicznego dziennika zajęć;
     2. elektronicznych dzienników zajęć indywidualnych, dodatkowych lub specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone).
     3. dokumentacji własnego rozwoju zawodowego;
     4. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
     5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
     6. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;
     7. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
     8. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
     9. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
     10. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
     11. doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
     12. tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
     13. rzetelne przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
     14. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
     15. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
     16. nauczyciel, w ramach swoich zajęć i czynności jest obowiązany do dostępności  w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć- w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.
     17. w ramach godziny dostępności, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla rodziców.
     18. aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
     19. przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
     20. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
     21. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola  oraz uchwałami rady pedagogicznej;
     22. udział w pracach zespołów zadaniowych;
     23. realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.
     24. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
     25. W przedszkolu mogą być zatrudnieni nauczyciele specjaliści w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.
     26. Zadania nauczycieli specjalistów:
      1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
       1. promowanie zachowań przyjaznych, sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa psychicznego, zaspokojenia różnych potrzeby rozwoju każdego dziecka.
       2. pomoc nauczycielom w rozpoznaniu i zrozumieniu potrzeb dzieci sprzyjających osiąganiu zdolności i umiejętności poznawczych i aktywności,
       3. wspieranie nauczycieli i rodziców w ustaleniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczenia dla pełnego uczestnictwa dziecka w grupie;
       4. sporządzanie dokumentacji oceny funkcjonowania dzieci we współdziałaniu z pedagogiem specjalnym;
       5. współdziałanie przedszkola z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, specjalistycznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
       6. prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem zajęć;
       7. koordynowanie wychowawczych działań przedszkola, sporządzanie diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie rozpoznania sytuacji wychowawczych w przedszkolu oraz identyfikowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami,
       8. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych dając dzieciom emocjonalne i psychologiczne wsparcie oraz szukając dróg wyjścia z sytuacji;
       9. sporządzanie półrocznych sprawozdań z realizacji swoich zadań oraz wniosków do dalszej pracy.
       10. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

a)   współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

–   rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

–   prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

–    rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;

–   określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

b)    współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

c)    wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

–   rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

–   udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem;

–   dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych;

–   doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

–   udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

d)   współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;

e)   przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie

doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 2. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
 3. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
  2. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;
  5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
   1. Do zadań oligofrenopedagoga należy:
   2. uczestniczenie w zespole do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie odrębnymi przepisami, w ramach którego tworzy Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Dziecka i Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny
   3. prowadzenie wspólnie z nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych;
   4. realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
   5. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi;
   6. w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi;
   7. udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
   8. pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
   9. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 34

 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:
  1. intendent,
  2. woźny,
  3. pomoce nauczyciela,
  4. woźna oddziałowa,
  5. szef kuchni,
  6. kucharz,
  7. pomoce kuchenne.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
  1. Do zadań intendenta należy w szczególności:
  2. dokonywanie zakupów żywności i wydawanie produktów spożywczych z magazynu kucharzowi;
  3. codzienne sporządzanie raportu żywieniowego;
  4. prowadzenie magazynu żywnościowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. sporządzenie, w porozumieniu z szefem kuchni i przekazywanie do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola jadłospisów zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, udostępnianie ich do wiadomości rodziców;
  6. kontrola prawidłowego przechowywania, terminów przydatności do spożycia i zabezpieczanie przed zniszczeniem artykułów żywnościowych w magazynie spożywczym – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;
  7. dbanie o czystość i porządek w magazynach żywnościowych;
  8. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem oraz porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;
  9. zaopatrywanie placówki w środki czystości, artykuły biurowe i prowadzenie ewidencji zużycia;
  10. sporządzanie rachunków opłat za przedszkole dla rodziców;
  11. prowadzenie rejestru i opisywanie faktur;
  12. prowadzenie książki korespondencji;
  13. prowadzenie spraw związanych z konserwacją i naprawą sprzętu przedszkolnego;
  14. prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych.
   1. Do zadań woźnego należy w szczególności:
   2. codzienna kontrola obiektu pod kątem zabezpieczenia przed kradzieżą, pożarem;
   3. codzienny utrzymanie czystości na terenie przedszkola (obchód ogrodu i usuwanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci);
   4. prace pielęgnacyjne w ogrodzie (przycinanie krzewów, przygotowanie podłoża pod nasadzenia nowych roślin, podlewanie, koszenie trawy itp.);
   5. wykonywanie drobnych napraw sprzętów, mebli, zabawek, urządzeń;
   6. dostarczanie i odbiór pism urzędowych;
   7. dokonywanie drobnych zakupów na potrzeby przedszkola;
   8. wykonywanie innych poleceń dyrektora lub wicedyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.
    1. Pomoc nauczyciela, współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
    2. pomoc opiekuńcza w stosunku do dzieci – pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu;
    3. pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;
    4. współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;
    5. opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;
    6. udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;
    7. unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;
    8. utrzymywanie zabawek i pomocy dydaktycznych w należytej czystości i porządku;
    9. utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
    10. przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości;
    11. pomoc w podaniu posiłków dzieciom oraz pomoc w karmieniu dzieci (w grupach młodszych);
    12. przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., zabezpieczanie przed dziećmi środków do utrzymania czystości w przedszkolu, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
    13. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
     1. Do zadań woźnej oddziałowej należy w szczególności:
     2. unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących   wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;
     3. utrzymywanie zabawek i pomocy dydaktycznych w należytej czystości i porządku;
     4. utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
     5. przygotowanie sali do posiłków oraz utrzymywanie jej w czystości;
     6. pomoc w podaniu posiłków dzieciom;
     7. zmywanie naczyń po posiłkach;
     8. przygotowywanie naczyń i pojemników do posiłków z żywnością;
     9. utrzymywanie czystości i ładu w zmywalni;
     10. przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., zabezpieczanie przed dziećmi środków do utrzymania czystości w przedszkolu, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
     11. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę  pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
      1. Do zadań szefa kuchni należy w szczególności:
      2. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów wspólnie z intendentem i przygotowywanie według nich posiłków;
      3. pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczenie pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem;
      4. ścisłe przestrzeganie procedur przygotowania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego żywienia;
      5. właściwe porcjowanie posiłków dla dzieci zgodnie z normami żywieniowymi;
      6. przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
      7. przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jego wykonaniem;
      8. przestrzeganie zasad technologii i czystości oraz przepisów bhp, dyscypliny pracy, p.poż., higieniczno-sanitarnych, HACCP;
      9. przestrzeganie czystości w kuchni, pomieszczeniach przyległych, sprzętów, naczyń i odzieży ochronnej;
      10. mycie i używanie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;
      11. zgłaszanie dyrektorowi lub intendentowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
       1. Do zadań kucharza należy w szczególności:
       2. pomagać w przygotowaniu smacznych, zdrowych , kalorycznych i estetycznych posiłków(obróbka wstępna i termiczna potraw) , zgodnie z normami dla wieku przedszkolnego;
       3. pomagać w wydawaniu posiłków punktualnie na określoną godzinę zgodnie z harmonogramem godzinowym obowiązującym w przedszkolu;
       4. przygotowanie i odpowiadanie za zgłoszone do realizacji diety zgodnie z zaleceniami lekarskimi i rodziców dla dzieci przedszkolnych;
       5. obróbka produktów przeprowadza w oznakowanych miejscach i stanowiskach;
       6. utrzymywanie w idealnej czystości (kuchnię, pomieszczenia kuchenne, korytarz i wejście gospodarcze i wc dla personelu kuchennego oraz sprzęt i naczynia kuchenne)stosowanie z planem mycia i dezynfekcji;
       7. mycie i wyparzanie naczyń w rozdzielni posiłków po podwieczorku z oddziałów przedszkolnych;
       8. dbanie o estetyczny wygląd i higienę osobistą (fartuch, czepek, obuwie profilaktyczne);
       9. przestrzeganie przepisów HACAP i Dobrych Praktyk Higienicznych obowiązujących w przedszkolu, przestrzega dyscypliny pracy i przepisów BHP i P/Poż. ;
       10. odpowiadanie za sprzęt w wyniku niewłaściwego użytkowania;
       11. zastępowanie szefa kuchni podczas jego nieobecności i wykonuje wszystkie jego zadania oraz organizuje pracę kuchni;
       12. wykonywanie wszystkich innych zadań powierzonych przez szefa kuchni i dyrektora.
        1. Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:
        2. obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do przygotowania posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie;
        3. rozdrabnianie warzyw, owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn;
        4. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharza i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;
        5. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
        6. utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad bhp i p.poż. oraz dyscypliny pracy;
        7. prawidłowe korzystanie z maszyn, urządzeń oraz drobnego sprzętu elektrycznego i dbałość o ich stan;
        8. sprzątanie pomieszczeń kuchni, obieralni, szaf ze sprzętem kuchennym i innych pomieszczeń w wydzielonym obszarze;
        9. używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania obowiązków, pranie fartuchów i ścierek;
        10. mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;
        11. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników samorządowych oraz ich szczegółowe zadania na zajmowanym stanowisku ustala dyrektor placówki, a pracownik zobowiązany jest do ich przestrzegania.

§ 35

 1. Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje:
  1. troska o zachowanie bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu,
  2. reagowanie na sytuacje lub zachowania wychowanków, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu,
  3. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, a także na terenie ogrodu,
  4. reagowanie na wszystkie, nawet drobne przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych słów i zwrotów.
  5. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
   1. jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia,  stanu  majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;
   2. przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;
   3. taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;
   4. sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;
   5. troski o ład, porządek i mienie przedszkolne.

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

§ 36

 1. Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane wspólnie z dziećmi dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania mienia w przedszkolu.
 3. Zgodnie z powyższym dzieci mają prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i indywidualnymi potrzebami i możliwościami,
  2. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
  3. wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
  4. swobodnego wyboru miejsca i partnera zabawy, o ile spełniają warunki  bezpieczeństwa,
  5. zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
  6. wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb,
  7. aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych, rozwoju uzdolnień,
  8. badania i eksperymentowania,
  9. formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań,
  10. nagradzania wysiłku i osiągnięć,
  11. bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;
  12. akceptacji i szacunku,
  13. opieki, cierpliwości, życzliwości, pomocy i podmiotowego traktowania ze strony całego personelu,
  14. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  15. poszanowania jego godności osobistej i nietykalności,
  16. poszanowania jego własności,
  17. pozytywnego wzmacniania przez dorosłych,
  18. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  19. bezkonfliktowego rozwiązywania problemów,
  20. spokoju i wypoczynku,
  21. korzystania z posiłków, gdy jest głodne i spragnione,
  22. codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe.
 4. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości
  2. stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę, a szczególnie dotyczących zachowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i podczas wyjść poza teren,
  3. słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela,
  4. poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
  5. poszanowania godności innych dzieci i dorosłych,
  6. zgodnego współdziałania w zespole,
  7. stosowania form grzecznościowych,
  8. włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie,
  9. szanowania mienia przedszkola,
  10. zachowywania porządku i czystości,
  11. szanowania wytworów pracy innych,
  12. przestrzegania zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych,
  13. informowania nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach.
 5. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:
  1. ustną pochwałą nauczyciela,
  2. pochwałą do rodziców,
  3. pochwałą dyrektora przedszkola,
  4. nagrodą rzeczową.
 6. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:
  1. ustną uwagą nauczyciela,
  2. odsunięciem od zabawy na krótki czas,
  3. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy,
  4. czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.
 7. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
  1. Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez nauczyciela, który podejmuje decyzję o:
   1. powiadomieniu dyrektora,
   2. powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów),
   3. spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami i psychologiem w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań i wspólnych sposobów postępowania.

§ 37

 1. Dyrektor przedszkola na podstawie uchwały Rady pedagogicznej może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
  1. niepodjęcia przez dziecko nowo przyjęte edukacji przedszkolnej przez co najmniej 1 miesiąc od rozpoczęcia roku szkolnego i  po  trzykrotnej próbie kontaktu z rodzicami (także w formie listownej);
  2. braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;
  3. stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje przedszkole oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu  postępowania.
 2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
  1. indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
  2. konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
  3. konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
  4. rozmowy z dyrektorem.
 3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:
  1. wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
  2. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa – negocjacje Dyrektora, pedagoga lub psychologa z rodzicami,
  3. zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MGOPS w Kępnie, PPP w Kępnie),
  4. przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nieprzestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,
  5. podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
  6. rozwiązanie umowy o świadczeniu usług.
 4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.
 5. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola przysługuje odwołanie w formie pisemnej.
 6. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka sześcioletniego odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.

Rozdział 10

Rekrutacja

§ 32

 1. Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 3. Rekrutacja prowadzona jest na wniosek rodzica kandydata z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 4. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już uczęszczają do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, nie przechodzą procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu.
 5. Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola na dany rok szkolny, w tym harmonogram rekrutacji i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ustalone przez organ prowadzący przedszkole, ogłaszane są na stronie internetowej przedszkola oraz poprzez umieszczenie go w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 6. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kępno.
 7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 6, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;
  8. kryteria, o których mowa w ust. 7, mają jednakową wartość.
 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
 9. Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy, na terenie której znajduje się placówka, pozostaną wolne miejsca, przedszkole może przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swego terenu.
 10. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, Dyrektor powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 11. W skład Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 11, wchodzą powołani przez Dyrektora nauczyciele.
 12. Po zakończeniu rekrutacji informuje się rodziców, którzy zgłosili wnioski, o wynikach postępowania rekrutacyjnego i o przyjęciu lub nieprzyjęciu ich dziecka do przedszkola. Rodzice muszą złożyć w formie pisemnej potwierdzenie woli uczęszczania ich dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie.
 13. Przyjęcia do przedszkola w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi
  w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji Dyrektora.
 14. W  Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępnie  nie tworzy się grup – oddziałów przedszkolnych dla mniejszości narodowych, ponieważ rodzice nie zgłaszają takiej potrzeby.  W przypadku zgłoszeń dzieci do przedszkola, które nie są obywatelami polskimi, przy zasadach rekrutacji obowiązuje zasada taka sama jak w przypadku dzieci z obywatelstwem polskim.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 38

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów), pracowników administracji i obsługi.
 2. Z treścią statutu przedszkola można zapoznać się w gabinecie dyrektora oraz na stronie internetowej przedszkola.
 3. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
 4. Zmiany (nowelizację) Statutu uchwala Rada Pedagogiczna.

§ 40

 • Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z  dniem 1 września 2023 r. na podstawie uchwały nr 6/2023 Rady Pedagogicznej.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie z 14 września 2021r. uchwalony na podstawie uchwały nr 5/2021.