Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Marta Jędrysiak

Przewodnicząca

Katarzyna Pacyna

Zastępca przewodniczącej

Monika Adamska - Witek

Skarbnik

Natalia Lelis

Sekretarz

W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

Katarzyna Górecka

Aldona Karkowska- Sawczuk

Izabela Niełacna

Kamila Walczak

Działalność Rady Rodziców

Kompetencje rady rodziców:

1. W przedszkolu działa rada rodziców (utworzona zgodnie z art. 53 i 54 ustawy o systemie
oświaty), stanowiąca reprezentację rodziców dzieci.

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty w Pigułce

2. Rada rodziców jest społecznie działającym organem, który współdziała z przedszkolem
w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci domu i przedszkola;

3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, w którym w
szczególności określa się:

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców;
rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola oraz do
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach przedszkola;

5. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
– programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego
przez nauczycieli;
– programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku
stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu
sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) opiniowanie statutu przedszkola;
4) opiniowanie projektu plan finansowy składanego przez dyrektora przedszkola;
5) opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń i organizacji
na terenie przedszkola;
6) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki, jej dyrektora lub

innego nauczyciela zatrudnionego w placówce; wnioski te mają dla organu
charakter wiążący;
7) występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora z wnioskami, opiniami
dotyczącymi funkcjonowania przedszkola;
8) wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora przedszkola;

6. Rada rodziców ma prawo do przedstawienia swojej opinii dotyczącej oceny dorobku
zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz oceny pracy nauczyciela;

7. Rada rodziców zgłasza spośród swoich członków (wg aktualnych przepisów prawa)
przedstawiciela do składu komisji rozpatrującej odwołanie nauczyciela od oceny
ustalonej przez dyrektora placówki;

8. W celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek, oraz innych źródeł; zasady zbierania i wydatkowania
funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców;

9. Rada uchwala regulamin swojej działalności, oraz wybiera przewodniczącego, sekretarza
i komisję rewizyjną, jeżeli prowadzi działalność finansową na terenie placówki;

10. Zebrania rady są protokołowane w zeszycie protokołów i przechowywane w teczce akt
dokumentacji kancelaryjnej;

11. Dokumentacja prowadzonej działalności rady rodziców przechowywana jest na terenie
przedszkola;

12. W posiedzeniach rady rodziców bierze udział z głosem doradczym dyrektor;

13. Do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zapraszane przez
przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

14. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców.

15. Tryb wyboru członków rady rodziców :
– w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego
oddziału;
– w wyborach do rady rodziców, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców dzieci danego
oddziału;
– rada powinna liczyć co najmniej 4 osoby;
– wybrani reprezentanci konstytuują się na pierwszym posiedzeniu rady
rodziców;- w zależności od potrzeb przedszkola jest zwoływane walne zebranie rodziców
co najmniej jedno w roku;
– kadencja rady rodziców trwa 3 lata i dopuszcza się dokonywanie zmiany
składu rady w tym okresie poprzez dokooptowanie.

16. Organy przedszkola ściśle ze sobą współpracują poprzez swobodne działanie
i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji zawartych w swoich
regulaminach, a określonych ustawą o systemie oświaty , zapewniając bieżącą wymianę
informacji pomiędzy organami przedszkola, o podejmowanych i planowanych
działaniach i decyzjach na spotkaniach organizowanych na wniosek każdego z organów.

17. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola.

18. Ewentualne spory między organami przedszkola rozwiązywane są na wspólnych
posiedzeniach, przez powołaną Komisję Rozjemczą.

19. Komisja podejmuje decyzję w drodze kompromisu, konsensusu lub głosowania