Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 W KĘPNIE NA LATA 2019 – 2023

 

                         Zatwierdzona do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej

                                                  Nr 5/2019/2020 z dnia 30.09.2019 r.

 

 Nasze motto:  „W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami ”
prof. B. Racławski

 PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie MEN z dni 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr ?, poz. 560).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa Programowa    Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).

3. Ustawa o Systemie Oświaty

4. Statut Przedszkola.

*ilekroć w Koncepcji jest mowa o:

– przedszkolu- rozumie się przez to zarówno Przedszkole Samorządowe Nr 4

w Kępnie, jak i Żłobek Miejski ,,Dziecięca Kraina’’ w Kępnie

 

 

 

Misja przedszkola:

 

Naszym celem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały.

Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

 

 

Wizja przedszkola

 

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PSYCHICZNE DZIECI

POPRZEZ:

 • Budowanie bezpiecznej atmosfery- Dni Adaptacyjne, stosowanie elementów metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Współpraca z rodzicami- zebrania  z rodzicami, zajęcia otwarte, organizowanie uroczystości przedszkolnych, spotkania z osobami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne, informacje w kąciku dla rodziców, strona internetowa, kontakty indywidualne
 • Diagnozowanie potrzeb każdego dziecka- prowadzenie obserwacji

i diagnoz wiadomości i umiejętności dziecka

 • Budowanie poczucia własnej wartości- organizowanie zajęć i konkursów,

w których każde dziecko może zostać wyróżnione, podkreślanie mocnych stron dziecka w różnorodnych sytuacjach przedszkolnych

ZAPEWNIAMY INTEGRALNY (FIZYCZNY, EMOCJONALNY, UMYSŁOWY, DUCHOWY) ROZWÓJ DZIECKA:

 • Dobór programu wychowawczo- dydaktycznego ukierunkowanego na integralny rozwój dziecka- udział w ogólnopolskich programach ,,Akademia Zdrowego Przedszkolaka’’, ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury’’, ,,Moje dziecko idzie do szkoły’’
 • różnorodne formy, metody i techniki pracy- zabawy i zajęcia integrujące grupę, stosowanie elementów metod E.Gruszczyk- Kolczyńskiej, R. Labana, C. Orffa, Kniessów, teatrzyki dla dzieci, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • wypracowanie bazy dydaktycznej- loteria fantowa na rzecz przedszkola

( Mikołajki, zabawa karnawałowa, Festyn Rodzinny)

 • doskonalenie nauczycieli- udział w różnorodnych kursach, warsztatach

i studiach podyplomowych, zajęcia koleżeńskie

 • współpraca z rodzicami- Pasowanie na Przedszkolaka, Mikołajki, Spotkanie Opłatkowe, Studniówka, Dzień Babci i Dziadka, Festyn  Rodzinny, Bal Karnawałowy dla dzieci, wspólne pieczenie pierników, dekorowanie bombek.
 •  

KREATYWNOŚĆ:

 • rozwój postawy twórczej i aktywności dzieci- udział,

w konkursach organizowanych w środowisku lokalnym, stwarzanie sytuacji edukacyjnych,

 • diagnozowanie potencjału dzieci- obserwacje uzdolnień dzieci,
 • współpraca z rodzicami- zebrania z rodzicami – stosowanie metod aktywnych,
 • doskonalenie nauczyciele- warsztaty taneczne ,,Klanza’’.
 •  

ROZBUDZANIE CIEKAWOŚCI ŚWIATA

 • indywidualny rozwój zdolności i zainteresowań- zapraszanie gości, np. policjant, Straż Miejska, dietetyczka, ratownik medyczny, leśnik, wycieczki tematyczne, np. do weterynarii, straży, sklepów, biblioteki, szkoły, wystawy tematyczne
 • tworzenie sytuacji inspirujących do zainteresowania światem- planowana wycieczka do Planetarium i Afrykarium, wycieczka do centrum zabaw edukacyjnych ,,Humanitarium’’, wycieczki do ZOO, teatru, fabryki bombek

 

 

Model absolwenta przedszkola:

• wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,

• jest aktywny, samodzielny,

• twórczy i otwarty,

• wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

• ma pozytywny obraz własnego „ja”,

• umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

• stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowia i sprawność fizyczną,

• ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

• odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

• ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju
 • swobody myśli, sumienia i wyznania
 • serdecznej miłości i ciepła
 • spokoju i samotności, gdy tego chce
 • odpoczynku, gdy jest zmęczone
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego
 • rozwoju
 • pomocy i ochrony przed przemocą
 • pomocy ze strony dorosłych
 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania
 • doświadczenia konsekwencji swego zachowania
 • zdrowego żywienia
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • wspólnoty i solidarności w grupie.

 

 

Adaptacja nowych dzieci:

W przedszkolu realizowany jest  Program Adaptacyjny mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola.

Cele adaptacji:

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,
 • Poznanie się i integracja rodziców między sobą.

 

 

 

Współpraca zespoły pedagogicznego:

Rada Pedagogiczna tworzy zespół zajmujący się zadaniami z zakresu:

 • Ewaluacji,
 • WDN,
 • Promocji przedszkola,
 • Pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

 

 

Zasady współpracy z rodzicami:

 1. Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń.
 2. Zapewnienie rodzicom pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, m.in. pomocy psychologiczno- pedagogicznej i otrzymywania od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczycieli.
 3. Włączanie rodziców i innych członków rodziny do podejmowania działań na rzecz przedszkola, współdecydowania w sprawach istotnych dla rozwoju przedszkola.
 4. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 5. Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
 6. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

 • Zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania z Radą Rodziców,
 • Zebrania grupowe – w poszczególnych oddziałach wiekowych ,
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • Prowadzenie strony internetowej przedszkola,
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie wytworów pracy dziecięcej,
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych.

 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Celem współpracy jest:

1. Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci.

2. Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród.

3. Kształtowanie postaw społecznie pożądanych.

4. Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci.

5. Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

6. Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą   na rzecz dzieci.

 

Współpraca z:

 • Urzędem Gminy,
 • Komendą Powiatową Policji,
 • Szkołą  Podstawową Nr 3 w Kępnie,
 • Gimnazjum Nr 1 w Kępnie,
 • Placówkami przedszkolnymi z Gminy Kępno,
 • Biblioteką,
 • Kępińskim Ośrodkiem Kultury,
 • Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kępnie,
 • Strażą Pożarną,
 • Klubem Seniora ,,Pod Żurawiem’’,
 • Mediami lokalnymi.
 •  

Promocja placówki:

W dobie dzisiejszej rzeczywistości jednym z niezbędnych elementów zarządzania placówką jest promocja przedszkolna. Na jej jakość mają wpływ zarówno dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy.

 

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola.
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu ( strona internetowa).
 • Prowadzenie kroniki przedszkola.
 • Organizację uroczystości przedszkolnych.
 • Artykuły prasowe w prasie lokalnej dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola.
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.