Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie

Rekrutacja 2024/2025- ważne informacje

Informujemy, że niebawem rozpocznie się rekrutacja na kolejny rok szkolny 2024/2025

Deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego wychowawcy będą podawali dzieciom od dnia 29 stycznia 2024 r., w przypadku nieobecności dzieci prosimy skontaktować się z wychowawcą i ustalić formę odbioru. Wypełnione deklaracje dostarczamy do przedszkola/wychowawcy do 9 lutego 2024 r. Osoby, które w wyznaczonym terminie nie złożą deklaracji o kontynuacji, nie będą miały zagwarantowanego miejsca w przedszkolu w roku 2024/2025

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola w Gminie Kępno, wypełniają druk Deklaracji o rezygnacji z wychowania przedszkolnego w obecnej placówce przedszkolnej. Wypełniony druk należy złożyć w przedszkolu/ u wychowawcy do 9 lutego 2024 r. do godz. 15.00. Należy pamiętać, iż w tej sytuacji dziecko bierze udział w Rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, miejsce w dotychczasowej placówce nie jest dla niego zagwarantowane.

Następnie, wypełniony wniosek  drukuje się i z podpisem obojga rodziców przynosi do przedszkola pierwszego wyboru wrzucając do skrzynki znajdującej się na korytarzu. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć również załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów. Jeśli ktoś z Państwa podpisze wniosek elektronicznie przez obojga rodziców profilem zaufanym – nie trzeba wówczas przynosić do przedszkola.

Załączniki do WNIOSKU:

– oświadczenie oraz zaświadczenie z  Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkie zamieszkałe osoby pod wskazanym adresem (oba dokumenty stanowią komplet. Oświadczenie jest uzupełnieniem treści wydanego zaświadczenia z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska. Zaświadczenie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o odprowadzaniu opłaty  wydaje się za opłatą skarbową – 17 zł.  Opłatę trzeba zrobić wcześniej i załączyć dowód wpłaty/przelewu z konta. Nr rachunku bankowego jest na wniosku (wzór wniosku można pobrać poniżej w plikach lub  ze strony  elektronicznego naboru). Osobą wnioskująca jest podatnik – właściciel domu, w przypadku zamieszkania/wynajmowania mieszkania w bloku, wniosek składa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Prosimy nie czekać do ostatniego dnia na pozyskanie zaświadczenia z Wydziału Gospodarki przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie. Jeśli nastąpi kumulacja wniosków o jego wydanie, to może się zdarzyć, że będzie problem z wydaniem zaświadczenia w terminie.)

– oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka,

– kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego, itd.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami dostępnymi na tej stronie.

Kolejność zgłoszenia nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Przy rejestrowaniu wniosku proszę wpisać adres poczty elektronicznej, będą tam kierowane przez system informacje o zakwalifikowaniu i przyjęciu dziecka oraz będzie możliwość dostępu do państwa hasła w przypadku zapomnienia.

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

Do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Kępno. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Przedszkola nie są objęte rejonizacją. Jeżeli dziecko ze względu na uzyskana zbyt małą liczbę punktów nie dostanie się do przedszkoli wskazanych we wniosku, Urząd Miasta i Gminy Kępno zaproponuje rodzicom inne przedszkole dysponujące wolnymi miejscami i znajdujące się na terenie Gminy Kępno.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025  określa Zarządzenie nr 13/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 stycznia 2024 r.

Etapy postępowania rekrutacyjnego:Data rozpoczęciaData zakończenia
Publikacja oferty. Rejestracja kandydatów na stronie internetowej, wypełnienie wniosku i złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z wymaganymi załącznikami.01.03.2024 godz. 8:0015.03.2024 godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów.01.03.202418.03.2024
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.08.04.2024 godz. 15:00
Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia, wypełnionego przez rodziców dziecka zakwalifikowanego.09.04.2024 godz. 8:0011.04.2024 godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.12.04.2024 godz. 15:00

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

– Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

– Komisja rekrutacyjna przygotowuje i sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica kandydata wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

– Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

– Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Kryteria naboru do przedszkoli w Gminie Kępno na rok szkolny 2024/2025:

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kępno, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), komisja rekrutacyjna po weryfikacji wniosków bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

  L.p.  Określenie kryteriumWartość punktowa kryteriumDokument potwierdzający spełnianie kryterium, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem do przedszkola
1)Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)150oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych we wniosku   (wpisać we wniosku nr PESEL rodzeństwa kandydata)
2)Niepełnosprawność kandydata150kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, lub orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
3)Niepełnosprawność     jednego      z  rodziców kandydata150
4)Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata150
5)Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata150
  6)  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie150prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
7)Objęcie kandydata pieczą zastępczą150kopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 , z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

Dokumenty, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami lub kandydaci uzyskali równorzędne wyniki, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria dodatkowe (gminne), określone w uchwale Nr LX/406/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2022 r.:

https://kepno.esesja.pl/zalaczniki/215880/uchwala-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-drugiego-etapu-postepowania-rekrutacyjnego-do-publicznych-przedszkoli-oraz-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-prze_2077998.pdf
  L.p.  Określenie kryteriumWartość punktowa kryteriumDokument potwierdzający spełnianie kryterium
  1)Kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rok szkolny, na który organizowany jest nabór, do żłobka znajdującego się pod tym samym adresem co przedszkole, do którego kandyduje50  zaświadczenie dyrektora żłobka, dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola
      2)Rodzeństwo kandydata : a)    kandyduje lub będzie kontynuować naukę w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu do którego o przyjęcie ubiega się kandydat, lub b)   będzie kontynuować opiekę w żłobku znajdującym się pod tym samym adresem, co przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat  20  oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych    (wpisać we wniosku  nr PESEL rodzeństwa kandydata )
3)kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole, do którego kandyduje21oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych
  4)odprowadzanie przez rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno za wszystkie osoby zamieszkałe pod wskazanym adresem41oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych kandydata o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno za wszystkich członków gospodarstwa domowego, w którym mieszka dziecko rekrutujące się do przedszkola  oraz zaświadczenie z Urzędu  Miasta i Gminy w Kępnie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno
  5)Dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pozostających w stosunku pracy, wykonujących zlecenie lub świadczących usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c., uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/ opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.8 Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, ze szkoły, uczelni wyższej, CEIDG, zaświadczenie KRUS o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie zleceniodawcy o wykonywaniu zlecenia lub świadczenia usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c.

UWAGA:

Wszelkie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęcia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza  o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniu. Burmistrz natomiast ma prawo wystąpić do odpowiedniej instytucji, np. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i dokonanie weryfikacji podanych przez rodzica informacji. Ma to na celu eliminowanie nieprawidłowości i kontrowersji np. wokół oświadczeń o faktycznym miejscu zamieszkania czy oświadczeń matek bądź ojców samotnie wychowujących dziecko.

Lista zakwalifikowanych dzieci będzie dostępna w przedszkolu oraz w  systemie elektronicznej rekrutacji, gdzie otrzymacie państwo informacje o statusie dziecka : dziecko zakwalifikowane/ dziecko zakwalifikowane z innej preferencji/ dziecko niezakwalifikowane/ 

Po złożeniu potwierdzenia status dziecka zmienia się na: dziecko przyjęte do przedszkola.

– 12 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00, pojawią się na listach w przedszkolu oraz w systemie elektronicznej rekrutacji Informacje o przyjęciu dziecka do przedszkola.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *